Operacje na akcjach

Kapitał akcyjny HERKULES S.A. wynosi 86 824 280,00 zł i dzieli się na 43.412.140 akcji:

  • 1 711 250 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 2,00 zł każda
  • 1 711 250 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 2,00 zł każda
  • 3 800 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 2,00 zł każda
  • 626 600 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 2,00 zł każda
  • 2 407 500 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 2,00 zł każda
  • 11 749 470 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 2,00 zł każda
  • 21 706 070 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 2,00 zł każda

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. w dniu 22 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia wartości nominalnej akcji z 0,40 zł/akcja do 2,00 zł/akcja poprzez scalenie akcji w stosunku 5:1. Oznacza to, iż kapitał zakładowy Herkules S.A. nie uległ zmianie i pozostał w wysokości 86.824.280 zł, jednakże liczba akcji uległa zmniejszeniu z liczby 217.060.700 do liczby 43.412.140. Operacja wymiany akcji została dokonana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18 września 2012. W dniu 19 września 2012 na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wznowiony został obrót 43.412.140 akcjami Herkules S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł akcja.

W dniu 19 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę nie wyższą ni 14.635.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany statutu wynikającej z powyższej uchwały w dniu 12 maja 2010 roku.

W dniu 19 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż 9.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,40 zł. każda. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 24 listopada 2010 roku.

Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny